BİNALARIN ENERJİ DEĞERLENDİRMESİ

 

Azalan enerji kaynakları, artan çevre kirliliği ile Enerji Yönetimi gitgide önemi artan bir konu olmaktadır.

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?
Doğal Kaynaklar Hızla Tükeniyor,
Çevre Kirleniyor,
Enerji İçin Yüksek Miktarda Para Ödüyoruz,
Kullandığımız enerjinin yaklaşık %75‘ini yurtdışından döviz ödeyerek satın alıyoruz.

Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu CO2 oluşur. Karbondioksit diğer sera gazlarına göre %55'lik bir oranla, doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi yaparak Küresel Isınmaya neden olmaktadır.

Küresel Isınmanın oluşumunda Sera Etkisi'nin rolü büyüktür. "Sera Etkisi"ni, güneşten gelen kısa-dalga ışınlarının geçmesine izin veren gaz tabakasının, dünya üzerinden yansıyan uzun-dalga ışınlarının büyük bir kısmını tutması sonucu meydana gelen atmosferik dengesizlik olarak kısaca açıklayabiliriz.

Fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda, aşırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları, fırtınalar ve ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmazdır.

Enerji maliyetlerimizi düşürmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerji kaynaklarını verimli kullanmak gerekmektedir.

Enerji verimliliği hizmetlerimiz;

Enerji Yönetimi,
Hiçbir kısıtlama yapmadan enerjinin en verimli şekilde kullanılması, aynı enerji ile daha çok üretim yapılması, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.
Enerji verimliliğinin artırılmasına ve sürekliliğin sağlanmasına yönelik bir çalışmadır. Enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama, uygulama ve eğitim faaliyetlerini kapsar.

Enerji Etüdü,
Enerji maliyetinin işletme girdilerindeki payının azaltılabilmesi, tesislerde enerjinin nerede, ne kadar, ne şekilde kullanıldığını ve Enerji Tasarrufu potansiyelinin ne olduğunu belirlemeye yarayan bir çalışmadır.
Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşur.

Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) Uygulamaları,
Enerji etüt çalışması ile tesislerin enerji tüketimleri analiz ederek ve enerji yoğun sistemlerde ölçüm ve analizler yaparak enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projedir.
Proforma fatura bilgilerine göre, Katma Değer Vergisi hariç, toplam bedeli en fazla bir milyon Türk Lirası ve geri ödeme süresi beş yıldan az olan projeleri aday projeler olarak belirlenir ve desteklenmek üzere Kurul onayına sunulacak projeler Genel Müdür onayı ile belirlenir. Projelere sağlanabilecek destek miktarı max. 300.000 TL’yi geçemez

Gönüllü Anlaşma Uygulamaları,
Herhangi bir endüstriyel işletmenin enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 azaltmayı taahhüt ettiği anlaşma
Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapmaya hak kazanan ve taahhüdünü yerine getiren işletmenin, İki yüz bin TL’yi geçmemek kaydıyla, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin yüzde yirmisi karşılanır.

Binalara Enerji Yöneticisi Hizmet Danışmanlığı
Enerji Verimlilik Kanununu kapsamında Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin “Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması” başlıklı 9’ncu madde (2) gereği;
Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.
Bina enerji yöneticisi görevlendirmeleri firmamızın Enerji Yöneticileri ile karşılanabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin” amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Binanın enerji tüketiminin sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

Yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadır. Bir binaya Enerji Kimlik Belgesi verilebilmesi için öncelikle o binanın Bina Enerji Performansı (BEP) hesaplanmalıdır.Yeni tasarlanan binalar için; binanın tasarımında görev alan yetkili mimar ve mühendisleri, Mevcut binalar için enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkilidir.

Karbon Ayak İzi Danışmanlığı
Karbon Ayak İzi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Karbondioksit (CO2) atmosferde yoğunlaşarak, yeryüzüne düşen Güneş ışınlarının uzaya geri yansımasını önlüyor. Sera etkisi adı verilen bu yoğunlaşma ışınları atmosfere hapsederek yeryüzünün ısınarak buzulların erimesi ve okyanuslardaki suların yükselmesine sebep olmaktadır.
Fosil yakıtlarının fazlaca kullanılması ve yeşil alanların azalması sonucu atmosferdeki C02 miktarı giderek artmaktadır.

Doğanın dengesinin bozulmaması ve insanlığın geleceğinin korunabilinmesi için fosil yakıt kullanımını azaltacak önlemlerin alınması, yeşil alanların korunup artırılması gerekmektedir.

TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EYS)
[ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Detaylı Bilgi]

Enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS), enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

EYS’nin kuruluşlarda uygulanması sonucunda;
Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi,
Kaynakların etkin kullanılması,
Sera gazı emisyonunun azaltılması,
Diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmesi sağlanmaktadır.

Enerji performansını etkileyen personelin, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, eğitim, iletişim, doküman kontrolü, iç tetkikler, düzeltici ve önleyici faaliyetler ile Yönetimin gözden geçirmesi gibi çalışmalar yer almaktadır.
Kuruluşun, işletme kontrolü başlığı altında tasarım ve işletme aşamalarında enerji kullanımını etkileyebilecek ürün veya ekipman satın alımında enerji performansının dikkate alınması gerekmektedir.

En önemli kriter tesiste tüketilen elektrik, yakıt (doğalgaz, fueloil, motorin v.s.), buhar, basınçlı hava ve su gibi enerjilerin izlenmesi ve ölçülmesi ile veri güvenliği sağlanmalıdır.

Enerji Yönetimi Eğitimi
Enerji Verimliliği Mevzuatı
Enerji Verimliliği Kavramları ve Enerji Yoğunluğu
Enerji Yöneticisinin görevleri,
Enerji Yönetimi,
Enerji Etüdü,
Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) Uygulamaları,
Gönüllü Anlaşma Uygulamaları,
TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı,
Karbon Ayak İzi Danışmanlığı,
Soru-Cevap


Ana Sayfa | İletişim | Linkler | İnsan Kaynakları | Site Haritası

Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. © 2008-2014 Tüm hakları saklıdır.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Caddesi No:20/B Ofisim İstanbul İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (216) 574 88 01 Pbx - Faks: +90 (216) 574 78 82 - E-mail: info@exova.com.tr