ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

Günümüzde bir çok kuruluş çalışmakta oldukları iş ortaklarına çevreye karşı olan sorumluluklarını sormakta ve enerji verimliliklerini nasıl gerçekleştirdiklerini sorgulamaktadır. Bununla beraber ülkeler enerji tüketimini azaltmak için ve enerji temininin sürekliliğini sağlamak için ticari kuruluşlara çeşitli zorunlu uygulamalar koymaktadırlar.

Bu gibi beklentiler karşısında uygulanan enerji verimliliği sistemi, firmaları potansiyel bir rekabet ortamında ön plana çıkartacaktır.

Kuruluşlarda Kullanılan Enerji Dağılımı


Kuruluşlar için enerji kayıplarını ve artan maliyetleri azaltmanın en etkin yolu enerji tüketimini azaltmaktan geçmektedir. Enerji tüketiminin azaltılması, aynı zamanda kuruluşların Sera Gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili ulusal yükümlülüklere uyumunu da kolaylaştıracaktır. Bunları başarmak için en iyi yol; enerji yönetimine sistematik bir yaklaşım sağlayan Enerji Yönetim Sistemidir (EYS).

ISO 50001 enerji yönetimindeki mevcut ulusal ve yerel standartların üzerine inşa edilmiş ve en iyi uygulamaları temsil etmektedir. Bu standart uzun yıllar zarfında, 60’tan fazla ülkeden enerji yönetimi konusundaki uzmanların bir araya gelerek oluşturdukları bir çerçevedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların aksiyon planlarını oluşturmalarını sağlar, enerji tüketimini azaltmak için hedef belirlenmesini ve enerji performans göstergelerini oluşturulmasını; enerji performansını geliştirmek için ise iyileştirme fırsatlarını belirlenmesini, önceliklendirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Bununla beraber enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikler üzerine kuralları koymaktadır.

ISO 50001 standardı, Haziran 2011’de ISO Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından yayınlanmıştır ve ülkemizde TS EN ISO 50001 olarak Aralık 2011 de yürürlüğe girmiştir.

Standart; teminden başlayarak tasarım ve tadilat yapılan, enerji performansına önemli etkisi olan ekipman, ürün ve hizmetlerin enerji tüketimi ve verimliliğinin faydalı ömrü hesaba katılarak değerlendirilmesi, enerji performansı ilk gözden geçirmesi ve performansın izlenmesi için baseline belirlenmesi, enerji politikasının, enerji verimli ürün ve hizmetlerin alımını ve enerji performansını geliştiren tasarımları destekleyici olması, üst yönetimin yönetim temsilcisi yanında bir enerji ekibi oluşturması, ölçme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kalibrasyon gibi konular dahil edilmiştir. Standart, organizasyonların, ticari ve endüstriyel binaların enerji performanslarını sürekli geliştirmelerine, kullanımlarını optimize etmelerine ve işletme maliyetini düşürmelerine yardımcı olmak ve dolaylı da olsa sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak için tasarlanmıştır.

ISO 50001 standardı belgesine sahip olmayan kuruluşlar Verimlilik Arttırıcı Projeleri (VAP) için başvuramayacak.

Avrupa birliği mevzuatlarına uyum çerçevesinde, son dönemde çevre ve enerji konularında oldukça yoğun çalışmalar yapılarak birçok yeni kanun ve yönetmelik yayınlanmıştır.

Türkiye'de Temmuz 2011’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımına Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” Madde 15 ve 18 de “2014 yılından itibaren ISO 50001 standardı belgesine sahip olmayan endüstriyel işletmelerin devlet desteği amaçlı hazırladıkları/hazırlattıkları Verimlilik Arttırıcı Projeleri (VAP) için yaptıkları başvuruların kabul edilmeyeceği” hususu yer almaktadır. Bununla birlikte devlet tarafından ve ayrıca AB tarafından ve dünya bankaları aracılığıyla temin edilen çeşitli krediler ve hibelerden faydalanılarak enerji verimliliği ve yönetimine ilişkin çalışmaların kolaylıkla yürütülmesinin önü açılmaktadır.

ISO 50001 EYS, enerji verimliliğiyle bağlantılı sürekli iyileştirme taahhüdünü zorunlu kılmaktadır ve bunu yerine getirmek uygulayıcı kuruluşun yükümlülüğündedir. ISO 50001 EYS standardı kuruluştan enerji tükettiği önemli noktaları (kazanlar, brülörler, kompresörler vs.) ve iyileştirme potansiyeli olan noktaları geçmişteki ve gelecekte beklenen enerji tüketimlerine bağlı olarak belirleyip tanımlamasını talep etmektedir.

ISO 50001 hangi kuruluşlarda uygulanabilir?
Enerji Yönetimi İçin Hedef GruplarISO 50001 - büyüklüğü ya da coğrafik konumu ne olursa olsun, özel veya kamu, üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren her kuruluş için uygundur. Enerji bağlantılı çalışmaları yoğun olan ya da Sera Gazı Emisyonlarına ilişkin herhangi bir yasal yükümlülük ile karşı karşıya kalabilecek kuruluşları ise doğrudan ilgilendirmektedir. Ülke ekonomilerindeki tüm ticaret ve sanayi sektörü kuruluşlarında uygulanması halinde dünyada kullanılan enerjinin %60 'nı kapsayacağı tahmin edilmektedir.

Kuruluşlar enerji fiyatlarını, devlet enerji politikalarını veya küresel ekonomiyi kontrol edemezler, fakat yeni yöntemler geliştirerek enerji kullanımını kontrol altına alma yoluna gidebilirler.


Kuruluşların enerji kaynaklarını ve varlıklarını etkin kullanılmasıyla enerji verimliliğin iyileştirilmesi, hızlı bir şekilde kazanç sağlayacaktır, böylece enerji maliyet ve tüketimini azalacaktır.

ISO 50001 EYS standardı 'enerji tüketiminin azaltılması', 'elektrik tüketiminin azaltılması', 'buhar
tüketiminin azaltılması' gibi hep 'ton üretim' ya da 'çalışma saati başına' veya 'adet üretim' gibi üretimle bağdaştırılmış ölçülebilir enerji hedeflerinin konulmasını amaçlamaktadır.


ISO 50001 EYS standardı, Enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi
şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikler üzerine kuralları koymaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları

Kuruluşların enerji tüketimlerini yönetmek ve azaltmak için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kullanmaları şu faydaları sağlayacaktır;

• Maliyetleri azaltır
Enerji tüketimini belirlemek, ölçmek ve yönetmek için yapısal bir yaklaşım kullanarak maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.

• Sera Gazı Emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştırır.

Mevcut ya da gelecekte gönüllü ya da zorunlu olabilecek enerji hedeflerine ya da sera gazı emisyonu kanunlarına ve paydaşlarınızın mevcut veya gelecekteki beklentilerine uyumu kolaylaştırır.

• Enerji temininde güveni artırır.

Enerji risklerinize dair açıklarınızı anlamanıza ve kuruluşunuzun risk altında olduğu alanları görmenize yardımcı olur.

• İş performansını geliştirir.

Davranışsal değişiklikler yaratmak ve maliyet etkin teknik çözümleri sistematik olarak belirlemek ve önceliklendirmek suretiyle enerji tüketiminizi en aza indirerek; üretkenliğinizi artırmanıza katkıda bulunur

• Enerji hedeflerini ve politikalarını resmileştirir.

Kuruluşunuzda Enerji Yönetimi Politikası’na itibarı geliştirir ve enerji verimli düşünce yapısını yerleştirir

• Mevcut yönetim sistemlerinizle entegre edilebilir.

Enerji Yönetim sisteminizi mevcut yönetim sistemlerinizle entegre ederek maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

Az Enerji Tüketin, Az Ödeyin, Çevreyi Koruyun Süregelen Enerji Maliyetlerinize katlanabiliyor musunuz?

Maliyetlerinizi azaltıp, sera gazı emisyonlarınızı düşürmenizin yanı sıra, üçüncü taraf bir kuruluştan belgelendirdiğiniz EYS, sürdürülebilir çevre katılımınızı göstermenize yardımcı olarak itibarınızı artıracaktır.

3. taraf bir sertifikasyon kuruluşu olan Standart BM Trada’dan almaya hak kazandığınız ISO 50001 sertifikası, kuruluşunuzun Enerji Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uyguladığını, müşterilerinize, iş ortaklarınıza, paydaşlarınıza göstermenizi sağlayacak dolayısıyla Enerji Yönetiminde en iyi uygulamalara uyumunuzu belgeleyecektir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi

Kuruluşların belgelendirilmesi, Enerji Yönetiminde en iyi uygulamalara sahip olduğunu müşterilerine, iş ortaklarına ve paydaşlarına göstermesini sağlayacaktır.

Yönetim sistemleri konusunda akredite bir sertifikasyon kuruluşu olan Standart BM Trada, sisteminizi tarafsız ve bağımsız şekilde denetlenmesini güvence altına almıştır.

Standart BM Trada en üst seviyede eğitimli ve deneyimli tetkikçileri ile, sahip oldukları endüstriyel tecrübeleri kullanarak, kuruluşların ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulamasından maksimum faydalanmalarını sağlar.

Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasyon Süreci

Tetkikler, diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi 2 aşamada gerçekleştirilir. Sertifikasyon tetkikinin ilk kısmını teşkil eden 1. Aşama tetkikinde, üst yönetim politikasına, dokümantasyon, süreçlere ve enerji tüketimini yönetmek için kullanılan prosedürlere bakılır.

Tetkikte, eğer varsa giderilmesi gereken zayıf yönleri belirler. Bu tetkik esnasında, kuruluş ve saha hakkında yeterli bilgiyi edinilmiş olacak ve 2. Aşama tetkik planı hazırlanırken göz önünde bulunduracaktır. Sertifikasyon tetkikin 2. Aşaması’nda, politika, dokümantasyon, süreç ve prosedürlerinizin etkin uygulamasının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılır ve bunun için kuruluşun her seviyesindeki çalışanlar ile mülakatlar gerçekleştirilir.

Başarı ile sonuçlanacak EYS tetkikin ardından, kuruluşun faaliyet kapsamı, sisteme dahil olan lokasyonları ve tetkik edilen standarda ilişkin referansı içeren bir sertifikaya sahip olacaktır. ISO 50001 sertifikası, 3 yıl sure ile geçerli olacak ve kuruluşun EYS’ne uygunluğunu devamlılığından emin olmak ve sistemin sürekli iyileşmesine katkıda bulunmak için yıllık gözetim tetkikleri gerçekleştirilecektir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin Sertifikasyonun Faydaları

Standart BM Trada tarafından ISO 50001 Enerji Yönetimi ile sertifikalandırmaya hak kazanmak; kuruluşların EYS konusunda en iyi uygulamaları hayata geçirdiklerinin bir göstergesidir ve müşterilerine, iş ortaklarına ve paydaşlarına uluslararası kabul görmüş bir Enerji Yönetim Sistemine sahip olduğunu göstermektedir.

• İtibarınızı güçlendirir, marka imajınızı artırır

3. taraf bir sertifikasyon, paydaşlarınıza, müşterilerinize ve çalışanlarınıza kuruluşunuzun enerji tüketiminizi ve Sera gazı etkilerini azaltmaya yönelik taahhüdünü garanti eder.

• Sürekli iyileştirme
Sürekliliği sağlanmış bir EYS sertifikasyonu kuruluşunuzun ‘enerji yönetimini’ maliyetlerin azalması, verimliliğin artması ve enerji performansının iyileşmesini tetikleyen bir temel unsur kabul etmesini sağlar.

• Rakiplerinizden farklı olmanızı sağlar
Belgelendirilmiş olmanız, kuruluşunuzun çevresel etkilerini ciddiyetle ele aldığını kanıtlar ve tedarik zincirindeki rekabette farkınızı ortaya koyar

• Yenilikçi olmanıza, rekabette üstünlük sağlamınıza yardım eder
Belgelendirilmiş olmanız bir çok yeni iş kolunda fırsatlar yaratırken, müşterilerinizin sözleşme şartlarını ve tedarik zinciri taleplerini karşılamanızı da kolaylaştırır.


Ana Sayfa | İletişim | Linkler | İnsan Kaynakları | Site Haritası

Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. © 2008-2020 Tüm hakları saklıdır.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Caddesi No:20/B Ofisim İstanbul İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (216) 574 88 01 Pbx - Faks: +90 (216) 574 78 82 - E-mail: info@bmtrada.com.tr